KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

Çelikbaş Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyor ve kişisel verilerinizin korunması hususunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu“) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılacağını ve KVK Kanunu kapsamında sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni, Çelikbaş Hukuk Bürosu’nun KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz olarak Çalışan ve Stajyer Adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve kuralları ortaya koymak ile kişisel verilerinin işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çelikbaş Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, sınırlı ve ölçülü olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlemekteyiz. Kişisel verileriniz;

 • Çalışan ve Stajyer Adaylarının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Çalışan ve Stajyer Adaylarının başvuru süreçleri ile, Çalışan ve Stajyer Adayı seçme ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan ve Stajyer Adaylarıyla iletişim kurulabilmesi veya ek bilgi talep edilmesi,
 • Gerektiği takdirde, Çalışan ve Stajyer Adaylarının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması veya referans olarak gösterdiği kişilerle iletişime geçerek Çalışan ve Stajyer Adayları hakkında araştırma yapılması,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan ve Stajyer Adayları ile iletişime geçilmesi veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için iletişime geçilmesi,
 • Güvenlik tedbirlerinin alınması ve hukuk bürosunun fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,

amaçları ile bağlantılı olarak işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Çalışan ve Stajyer Adaylarının kişisel verileri, Çelikbaş Hukuk Bürosu tarafından hukuka ve mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz;

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayımlanan dijital başvuru formu aracılığıyla,
 • İş ilişkisi ve başvuru süreçlerinde hizmet veren digital platformlar aracılığıyla
 • Çalışan ve Stajyer Adaylarının Çelikbaş Hukuk Bürosu’na e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla,
 • Mülakat sırasında,
 • Çalışan ve Stajyer Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Çelikbaş Hukuk Bürosu tarafından yapılan araştırmalar sırasında,

toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak aşağıda belirtildiği üzere;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin Çelikbaş Hukuk Bürosu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin Çalışan ve Stajyer Adayları tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde işlenmesi,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Çalışan ve Stajyer Adaylarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Çelikbaş Hukuk Bürosu’nun meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Çelikbaş Hukuk Bürosu tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

şartları ile  Çalışan ve Stajyer Adaylarının açık rızası olmadan işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işleme faaliyeti yukarıda belirtilen amaç ve koşullardan bir veya birkaçını kapsamıyor ise, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Çelikbaş Hukuk Bürosu tarafından Çalışan ve Stajyer Adaylarının açık rızası temin edilmektedir.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Çelikbaş Hukuk Bürosu tarafından veri işleme amaçları ile bağlantılı olarak, yasal yükümlülükler kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili olan özel hukuk kişilerine aktarılabilmekte olup işbu kurumlar haricinde kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz Çelikbaş Hukuk Bürosu tarafından fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çelikbaş Hukuk Bürosu, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Çalışan ve Stajyer Adayları, KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca,

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.  Anılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliklerinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle info@celikbaslaw.com adresine e-posta göndererek veya ıslak imzalı olarak posta ile “Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi, No:58/1 Beşiktaş/İstanbul 34345” adresine yazılı başvuruda bulunarak bize iletebilirsiniz.  Tarafımıza iletmiş olduğunuz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Çelikbaş Hukuk Bürosu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan tahsil edilecektir.

 

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

 

 

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okudum ve anladım.

Ad Soyad         :

Tarih               :

İmza                :