Devreden Alt İşveren Şirketin Kıdem Tazminatından Sorumluluğu

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası:2014/35337

Karar Numarası: 2015/840

Karar Tarihi:22.01.2015

İŞ SÖZLEŞMESİNİN EVLİLİK SEBEBİ İLE FESHEDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK KIDEM TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ

DAVACI BİR YILDAN AZ SÜRE ÇALIŞMIŞ OLSA BİLE HER DEVREDEN ALT İŞVEREN ŞİRKETİN KENDİ DÖNEMİ VE KENDİ DÖNEMİNDEKİ SON ÜCRETİ ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLUDUR

DEVREDEN İŞVEREN İÇİN İKİ YILLIK SÜRE SINIRLAMASININ KIDEM TAZMİNATI BAKIMINDAN SÖZKONUSU OLMAZ

KIDEM TAZMİNATININ İŞYERİ DEVRİ ÖNCESİ VE SONRASINDA GEÇEN SÜRENİN TAMAMI İÇİN HESAPLANMASI ANCAK DEVREDEN İŞVEREN VEYA İŞVERENLER BAKIMINDAN KENDİ DÖNEMLERİ VE DEVİR TARİHİNDEKİ ÜCRET İLE SINIRLI SORUMLULUK BELİRLENMELİDİR

ÖZETİ: Davacı bir yıldan az süre çalışmış olsa bile; her devreden alt işveren şirket kendi dönemi ve kendi dönemindeki son ücreti üzerinden kıdem tazminatından sorumludur. Bu sebeple; mahkemece davacının çalıştığı tüm alt işveren şirketlerin sorumlulukları belirlenerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken davacının bir yıldan az çalışması bulunduğu gerekçesi ile K. Sosyal Hizm. Dag. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. B. Yazılım Eğitim Danışmanlık hizmetleri ile V. Kurumsal Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. yönünden davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozma gereği yerine getirilmediği için hükmün ikinci kez bozulması gerekmiştir.

Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı Üsküdar Belediye Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Zencirkıran Güral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesini evlilik sebebi ile feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar; davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece verilen karar; Dairemizce, her alt işverenin kıdem tazminatından kendi dönemi ve kendi dönemindeki ücret seviyesi ile sorumlu olduğu, bu sebeple davalıların ayrı ayrı sorumlu oldukları miktarların tespit edilerek hüküm altına alınması gerektiği belirtilerek bozulmuştur.

Mahkemce bozmaya uyularak ek rapor doğrultusunda davacının bir yıldan az çalışmasının bulunduğu alt işveren üç şirket hakkındaki davanın reddine; davalı Ü. Belediyesi ve davalı son alt işveren şirket C. Bilişim Teknoloji San ve Tic. A.Ş. hakkındaki davanın ise kabulüne karar verilerek hüküm kurulmuştur.

Temyiz:

Kararı davalı Ü. Belediye Başkanlığı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İşyeri devri sebebiyle işçilik alacaklarından davalıların sorumluluklarının kapsamı bakımından taraflar arasında uyuşmazlık sözkonusudur.

İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi uyarınca yürürlüğe devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/2. maddesinde devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı Kanun’un 6. maddesinde sözü edilen devreden işveren için iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından sözkonusu olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

Somut olayda davacı; 20.02.2007-10.02.2008 tarihleri arasında K. Sosyal Hizm. Dağ. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde, 22.02.2008-02.02.2009 tarihleri arasında B. Yazılım Eğitim Danışmanlık hizmetlerinde, 03.02.2009-31.12.2009 tarihleri arasında V. Kurumsal Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.’nde, 05.01.2009-08.01.2011 tarihleri arasında C. Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nde dijital arşiv ve teknik personeli olarak çalışmıştır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda davacı bir yıldan az süre çalışmış olsa bile; her devreden alt işveren şirket kendi dönemi ve kendi dönemindeki son ücreti üzerinden kıdem tazminatından sorumludur. Bu sebeple; mahkemece davacının çalıştığı tüm alt işveren şirketlerin sorumlulukları belirlenerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken davacının bir yıldan az çalışması bulunduğu gerekçesi ile K. Sosyal Hizm. Dag. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. B. Yazılım Eğitim Danışmanlık hizmetleri ile V. Kurumsal Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. yönünden davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozma gereği yerine getirilmediği için hükmün ikinci kez bozulması gerekmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 22.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.