Çalışanın işyeri eğitim programlarına katılmaması fesih sebebi midir?

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2014 tarihli ve E. 2013/25000 – K. 2014/35417 sayılı kararı ile Yüksek Mahkeme, işçinin işyeri eğitim programına katılmaması ile ilgili kılavuz niteliğinde bir karar vermiştir.

Davaya konu olan olayda, davacı işçi, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işveren ise, davacının birçok kez uyarılmasına rağmen işverence düzenlenen eğitim programına katılmadığını ve işyeri disiplinini bozduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir. Yerel Mahkeme, davacının katılması zorunlu olduğu halde işyerinde verilen eğitime katılmadığı, kendisine yapılan tebligata rağmen aynı tavrı sürdürdüğü ve ısrarcı olduğu, iş ilişkisinin işveren açısından çekilmez hale geldiği, bu nedenle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25-II (h ve ı) bendine göre tazminatsız olarak tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan karar, davacı tarafça temyiz edilmiştir. Yargıtay’ın ilgili dairesi, davacının, çalışma süresince işverenin verdiği talimatlara aykırı şekilde mesleki eğitim faaliyetine katılmadığının anlaşıldığının, işverence fesih nedeni yapılan bu davranışlarının, eğitimin mesai saatleri dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın verildiği nazara alındığında, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini gerektirecek ağırlıkta olmadığının, ancak işyerindeki çalışma düzenini bozucu nitelikte olması nedeniyle fesih için geçerli neden teşkil ettiğinin kabulünün gerektiğine karar vermiştir.

Netice itibarıyla, bir çalışanın işverenin verdiği talimatlara aykırı şekilde mesleki eğitim faaliyetine katılmaması durumu, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini gerektirecek bir durum değildir ve fakat bu haller nedeniyle iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi çerçevesinde geçerli neden ile feshedilebilecektir.

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.