Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar ile ilgili olarak bu ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından hazırlanan “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğde, genel olarak oy haklarının hesaplanma usulü, hakların kullanımına ilişkin prosedür, hakların kullanım bedeli, kamuyu aydınlatma, ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına ilişkin sınırlama hususları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ ile birlikte, 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla hakim ortak konumunda bulunan ortaklar açısından, ortaklıktan çıkarma hakkı kendiliğinden doğmaz. Bu durumda satma hakkı da kullanılamaz. Ancak hakim ortak tarafından yapılacak ek bir pay alımı ile bu haklar kullanılabilir hale gelir.

Kurul’a ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesine yönelik olarak yapılmış başvuruların sonuçlandırılmasında, hakim ortağa ortaklıktan çıkarma hakkını kullanıp kullanmak istemediğini yeniden değerlendirebilmesi için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir aylık süre tanınır. Bu sürede satma hakkı kullanılamaz. Hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmaktan vazgeçtiğini kamuya açıklaması durumunda satma hakkının kullanılmasına başlanılması için hakim ortağın ek pay alması gerekir. Hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istediğini kamuya açıklaması durumunda ise, satma hakkının kullanımına ilişkin hak düşürücü süre kamuya yapılan söz konusu açıklama tarihi itibariyle başlar. Hakların kullanım bedelinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak ise hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ilişkin kamuya yaptığı ilk açıklama tarihi esas alınır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmekte olup, bu Tebliğ hükümleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Tebliğin tam metni için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141112.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141112.htm

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir