Anonim Şirketlerde Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)‘ne Bildirim Yükümlülüğü

Anonim Şirketlerde Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)‘ne Bildirim Yükümlülüğü: Son Tarih
31.12.2021
31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7262 sayılı Kitle İmha
Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun” (TTK) 486 ve 489 uncu maddelerine eklenen 30 ve 31 maddeleri uyarınca,
halka kapalı anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senedine ilişkin hükümlerde değişiklik
yapılarak, hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanların bilgilerinin Merkezi Kayıt
Kuruluşu Anonim Şirketi’ne (“MKK”) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu
getirilmiştir.
Konuya ilişkin ikincil mevzuat yayınlanmış olup, söz konusu pay sahibi ve pay bilgileri,
hamiline pay bastırmış olan şirketlerin Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) tanımlanmış
olan şirket temsilcileri tarafından MKK tarafından oluşturulan Hamiline Pay Kayıt Sistemi
(HPKS)’ne elektronik yöntemle kaydedilmektedir.
TTK md. 486 gereği, pay senetlerinin bastırılması, MKK’ya bildirilmesi ve pay sahiplerine
dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde
tamamlanmalıdır.
HPKS’de kaydedilen paya ilişkin devir işlemi yapılmak istenmesi halinde; işlem bildirimi,
devralan pay sahibi tarafından yapılabilmektedir. Bununla birlikte, devralan tarafından
şirkete başvurulması durumunda bu devir bildirimi şirket tarafından da yapılabilecektir.
Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurala katılabilecekler listesini düzenlerken
hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate
alacaktır.
Hamiline basılı payları bulunan pay sahipleri kayıtlarının yapılabilmesi için 31 Aralık 2021
tarihine kadar süre belirlenmiş olup, ilgili tarihe kadar MKK’ya kaydı yapılmayan payların pay
sahiplerine sağladığı Kanundan doğan haklar pay sahipleri tarafından kullanılamayacaktır.
Konuya ilişkin herhangi bir sorunuzun mevcut olması durumunda memnuniyetle yardımcı
olacağız.
Saygılarımızla,
Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.