DERNEKLER MEVZUATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

26.3.2020 tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ile 7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Anılan kanunun 21, 22, 23, 24. maddeleri ile dernekler mevzuatında önemli ve köklü değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki;

  1. MADDE 21 – 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinin başlığında yer alan “seçilenlerin” ibaresi “seçilenler ile üyelerin”  şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “mülkî idare amirliğine” ibaresi “merkezinin bulunduğu dernekler birimine” şeklinde ve “bildiriminin” ibaresi “bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan değişikliğe göre, Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda, bundan sonra her dernek, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmek zorundadır.

Buna ilişkin olarak, genel kurul sonuç bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin şekli, içeriği ve gerekli belgeler 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmış olunan Dernekler Yönetmeliği’ne yapılacak değişikliklerle düzenlenecektir.

  1. Yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen, dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilecektir.
  2. Bugünkü değişiklik ile birlikte derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabilecektir. Elektronik uygulamaya ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecektir.
  3. 26/09/2020 tarihine kadar dernekler, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirecektir. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.   26/03/2020

Saygılarımızla,

ÇELİKBAŞ HUKUK BÜROSU

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir