Geçici Fesih Yasağı Süresinin Uzatılması

Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle ülkemizde de oluşan olumsuz ekonomik sonuçların önlenebilmesi amacıyla birçok düzenleme yapılmış olup iş hayatını düzenleyen en önemli gelişmelerden biri 16.04.2020 tarihinde TBMM tarafından görüşülerek kabul edilen ve  17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7244 sayılı Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) olmuştur.
Kanun uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenerek geçici fesih yasağı düzenlenmiş olup 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile işbu madde hükmünde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi , “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.” hükmüne haizdir.
Anılan hüküm uyarınca belirtilen geçici fesih yasağı süresinin sona ermesi ile 30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına karar verilmiş olup 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/8/2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmişti. Böylece belirtilen geçici fesih yasağı 17/9/2020 tarihine kadar uzatılmıştı.
Belirtilen gelişmeler ile 17/09/2020 tarihinde sona ermesi gereken geçici fesih yasağının, 4 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/9/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki anılan değişiklik ile birlikte 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.” hükmü düzenlenmiştir. Buna göre geçici fesih yasağının süresi, gerekli görülmesi halinde tekrar uzatılabilecektir.
(*) Yasal Uyarı
İşbu makale bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik olup yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki güvence vermemektedir. Çelikbaş Hukuk Ofisi, bu makalede yer alan her türlü bilgi ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden okuyucular güncel durum hakkında bir avukata danışarak hareket etmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.