İşçinin Sağlık Nedeniyle Devamsızlığının Haklı Nedenle Derhal Fesih Sebebi Olması Hk.

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞININ BİLDİRİM SÜRESİNE EKLENECEK ALTI HAFTAYI AŞMASI, HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH SEBEBİDİR

4857 Sayılı İş Kanunu 25/1/b Bendine Dayalı Sağlık Sebebiyle Derhal Fesihlerde İşçinin Savunmasının Alınmasına Gerek Olmadığı Yönünde Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı Yayımlandı

09/05/2019 tarihli ve 30769 sayılı Resmi Gazete’de “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 19/10/2018 tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 sayılı” kararı yayımlanmıştır. Anılan karar ile birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince işçilerce alınan sağlık raporlarına dayalı olarak oluşan devamsızlığın, aynı fıkrada belirtilen ihbar süresine altı (6) hafta eklenmek suretiyle belirlenen “bekleme süresini” aşması halinde, işverenlerin iş sözleşmesini derhal feshinden önce işçilerin savunmasının alınmasının gerekli olup olmadığı noktasındaki, Yargıtay Dairelerinin kendi aralarındaki ve Yargıtay daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu arasındaki içtihat farklılıkları giderilmiş ve işbu husus açıklığa kavuşturulmuştur.

İlgili karar uyarınca; İşçilerin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun madde 25/1/b bendi gereğince almış oldukları sağlık raporları nedeniyle, devamsızlıklarının “ihbar sürelerine eklenecek altı haftayı” aşması halinde, iş sözleşmesi işverenlerce, işçilerin savunmasının alınmasına gerek olmaksızın, derhal feshedilebilecektir.

Saygılarımızla,

Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.