Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” 28/10/2017 tarihinde 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, anılan Yönetmelik ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme envanteri ve kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdürler.

Kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme süreleri ile ilgili olarak periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenir. Bu süre her halde altı (6) ayı geçemez.

Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden üç (3) ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç (3) yıl süreyle saklanır. Veri sorumlusu, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde ise uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak tercih edebilir.

Saygılarımızla,

Çelikbaş Hukuk Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.