ŞİRKETLER İÇİN EMLAK VERGİSİNDEN MUAFİYET

Şirketler, yasada öngörülen koşulların sağlanması halinde özellikle emlak vergisinden muaf tutulabilmektedirler. Özellikle birçok sanayi ve üretim alanında faaliyet gösteren ve özellikle organize sanayi bölgelerinde merkezi bulunan şirketler, bazı koşulların sağlanması halinde geriye dönük olarak 5 (beş) yıl boyunca vergi muafiyetinden faydalanabilmektedirler.

Bununla ilgili temel yasal düzenlemeleri aşağıda özetleyebiliriz:

Buna göre; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun geçici muaflıkları belirten 5. maddesinin (f) bendinde, “Organize Sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” hükmü mevcuttu.

1.7.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 18.6.2017 tarih ve 7033 Sayılı Kanunun 11. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmış ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrası ile değişiklik yapılarak, “organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar”, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla bina vergisinden daimi olarak muaftır.” hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, 12.11.2012 kabul edilen ve 06.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  1. madde 4. fıkrası; “İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.” şeklinde olup aynı Kanunun Geçici 1. maddesinin 15. fıkrası; “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz.”  şeklinde ki açık yasal düzenleme mevcuttur.

Yukarıdaki mevzuat çerçevesinde ve mevzuatın aradığı şartların mevcut olması halinde dava yoluyla geriye dönük olarak 5 (beş) yıl boyunca özellikle ödenen emlak vergilerinin iadesi mümkün olabilecektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir