BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ

31768 sayılı Resmî Gazete ’de Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 4 Mart 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Tebliğ, 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında da düzenlemeler içermektedir.

Değişikliklerden önce teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüslere ilişkin mevzuatta bir açıklama bulunmamaktayken anılan Tebliğ ile bu durum değiştirilerek teknoloji teşebbüslerinin tanımı yapılmış ve ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Yapılan düzenlemelerde teknoloji teşebbüsleri kavramı; “Teknoloji teşebbüsleri: Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıklar” şeklinde açıklanmıştır. 

Birleşme ve devralmalarda Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) iznine tabi olan ciro miktarları, değişen kur ve piyasa nedenleri ile tekrar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre devralma ve birleşmelerde; 

“İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamı 750 milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye ciroları ayrı ayrı 250 milyon TL’yi, veya

Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosu 3 milyar TL’yi” 

aşması durumunda devralma ve birleşme işleminin hukuki geçerliliği Kurul’un iznine tabi olacaktır. 

Tebliğ’de dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; “Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL’lik eşikler aranmaz” fıkrasıdır. 

Devralma işleminde aranan 250 milyon TL’lik sınırın teknoloji alanında faaliyet gösteren teşebbüslerde aranmaması ile teşebbüslere ilişkin devralma işlemlerinin Kurul denetimine tabi olması amaçlanmıştır.

Birleşme ve devralmalara ilişkin bir diğer düzenleme ise bildirim formlarına ilişkin yapılmıştır. Birleşme ve devralmaya ilişkin bildirim formları tekrar düzenlenerek elden ve posta yolu ile gönderimin yanında e-devlet aracılığı ile de gönderim imkânı tanınmıştır. Bildirim formu yapılan değişikliklerle elektronik ortama uyumlu hale getirilmeye başlanmış olup formun yakın zamanda tamamıyla elektronik formata dönüştürülerek dijital ortamdan iletilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki Tebliğ, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’unda yapılan değişiklikle getirilen rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi doğrultusunda mevzuata uyumlu hale getirilmiştir. 

SONUÇ

Getirilen değişiklikler ile birleşme ve devralmalara ilişkin Tebliğ, mevzuata ve güncel piyasa şartlarına uyumlu hale getirilmiştir. Anılan Tebliğ’in yürürlük tarihi ile teknoloji teşebbüsleri de dahil olmak üzere şahıslar ve tüzel kişiler tarafından faaliyetlerinin bu değişikliklere uygun ilerletilmesi önem arz etmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir